III. Συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα

12. «Ειδική έρευνα επισήμανσης και χαρακτηρισμού της ενεργότητας των ρηγμάτων στις προς πολεοδόμηση περιοχές του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης», με χρηματοδότη τον Δήμο Ηρακλείου, ανάδοχο φορεά το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Εθν. Αστεροσκοπείο Αθηνών), επιστ. υπευθ. τον Καθ. Κ. Μακρόπουλο [συμμετοχή ως εξωτερικός συνεργάτης, 1 Σεπτ. 2009 – 31 Δεκ. 2009]. Αντικείμενο: λεπτομερής χαρτογράφηση ρηξιγενών ζωνών, συλλογή γεωλογικών και γεωμορφολογικών στοιχείων για τον χαρακτηρισμό της ενεργότητάς τους, παλαιοσεισμολογικές έρευνες]

Eπιστημονική δημοσίευση από το πρόγραμμα αυτό:  I01

11. «ΕΝΤΕΡ 47 – Παροχή δεδομένων για εκτιμήσεις σεισμικής επικινδυνότητας με παλαιοσεισμολογικές και γεωμορφολογικές μεθόδους» (πρόγραμμα για την ένταξη στο Ελληνικό Ερευνητικό και Τεχνολογικό σύστημα ερευνητών από το Εξωτερικό), με χρηματοδότη τη ΓΓΕΤ (χρημ. κατά 75% από την Ε.Ε.), ανάδοχο φορέα το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκ. Πανεπ. και επιστ. υπευθ. τον Επικ. Καθ. Κ. Παυλόπουλο. Συμμετοχή full time (μετακαλούμενος ερευνητής, με σύμβαση έργου) [Δεκ. 2006 – Ιούλιος 2008]. Αντικείμενο: Λεπτομερής γεωμορφολογική και γεωλογική μελέτη ενεργών ρηξιγενών ζωνών και, εκτέλεση γεωμορφολογικών και γεωλογικών ερευνών για τον εντοπισμό και τον χρονικό προσδιορισμό παλαιών σεισμικών γεγονότων (παλαιοσεισμολογικές έρευνες). Εφαρμογή στη ζώνη επιφανειακών σεισμικών διαρρήξεων στην Εκκάρα Δομοκού, οι οποίες συνόδευσαν τον σεισμό Μ 6.7-7.0 της 30ης Απριλίου 1954 στη Θεσσαλία (“Σεισμός Σοφάδων”).

Eπιστημονική δημοσίευση από το πρόγραμμα αυτό: Δ16

Μπορείτε να “κατεβάσετε” ελεύθερα την τελική έκθεση και τα παραδοτέα που κατατέθηκαν στην ΓΓΕΤ κάνοντας “κλίκ” στα παρακάτω links:

Παλυβός, Ν., Παυλόπουλος, Κ., 2008. Παροχή δεδομένων για εκτιμήσεις σεισμικής επικινδυνότητας με παλαιοσεισμολογικές και γεωμορφολογικές μεθόδους. ΓΓΕΤ, πρόγρ. ΕΝΤΕΡ αρ. 47 (04ΕΡ47), Τελική έκθεση φυσικού αντικειμένου, 179 σ.  [18 Mb]

[Παραδοτέο 2] [Παραδοτέο 3] [Παραδοτέο 4Α/Β] [Παραδοτέο 5Α/Β] [Παραδοτέο 7] [Παραδοτέο 8] [Παραδοτέο 9].Τα παραπάνω αρχεία, μαζί με συνοδό ψηφιακό υλικό βρίσκονται και στον ιστότοπο του προγράμματος (κλίκ εδώ) στον web server του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

10. «The Vuache fault project», internal project του IRSN (Ιnsitut de Radioprotection et de Surete Nucleaire) [Case 15000/0030 in the field of “Seismic hazard/Active faults” of the topic “Studies and researches on natural damaging”], με επιστ. υπεύθ. τους Dr. F. Lemeille / Dr. Stefan Baize. Συμμετοχή ως “invited expert” στην παλαιοσεισμολογία (11-22 Νοεμβρ. 2007). Αντικείμενο: διαθεματική ολοκληρωμένη μελέτη τους ρήγματoς Vuache, περιλαμβ. γεωμορφολογικής και παλαιοσεισμολογική έρευνας.

9. «3HAZ-Corinth – Earthquakes, tsunamis and landslides in the Corinth Rift» (E.U. project 004043 (GOCE)-3ΗΑΖ-Corinth), με χρηματοδότη την Ε.Ε., ανάδοχο το Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Workpackage 2) και επιστ. υπευθ. την Dott. D. Pantosti. Συμμετοχή ως ερευνητής (Post Doc.) full-time, στο. [Μάϊος 2005 – Νοεμβρ. 2006]. Αντικείμενο: Τεκτονικο-Γεωμορφολογική μελέτη και λεπτομερής χαρτογράφηση των παράκτιων συστημάτων ρηγμάτων Αιγίου-Νέου Ερινεού, Ψαθοπύργου και Ρίου-Πατρών, γεωμορφολογική μελέτη τεκτονικά ανυψωμένων αναβαθμίδων / ακτογραμμών, παλαιοσεισμολογικές έρευνες, αναγνώριση περιοχών παράκτιων αστοχιών, παράκτιες γεωτρήσεις για τον εντοπισμό παλαιο-tsunamis.

Επιστημονικές δημοσιεύσεις από το πρόγραμμα αυτό: Δ14, Δ13, Ε8, Ε9

8. “Reliable Information on Earthquake Faulting (RELIEF)” (E.U. project EVG1-CT-2002-00069), με χρηματοδότη την Ε.Ε., ανάδοχο το Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Workpackages 3 & 10), και επιστ. υπευθ. την Dott. D. Pantosti. Συμμετοχή ως ερευνητής (Post Doc.) full-time, στο. [Μάϊος 2003 – Aπρ. 2005]. Αντικείμενο: Γεωμορφολογικές και παλαιοσεισμολογικές έρευνες του κλάδου του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας που έδωσε τον σεισμό του Νοεμβρίου του 1999 (ρήγμα του Duzce) και του κλάδου της κοιλάδας του ποταμού Mudurnu που έδρασε το 1967.

Επιστημονικές δημοσιεύσεις από το πρόγραμμα αυτό: Δ9, Δ10, Δ11, Δ12

7. «The step-over between the Eliki and Aigion fault systems : slip transfer and present rates of activity» (Groupement de Recherches research project Ν. 234), με χρηματοδότη το CNRS (Γαλλία), Ανάδοχο το Univ. Paris-Sud και Επιστ. Υπευθ. τον Καθ. D. Sorel. [2002-2003]. Αντικείμενο: Λεπτομερήςγεωμορφολογική έρευνα για την αναγνώριση παράκτιων ρηγμάτων ΒΔ του ενεργού ρήγματος του Αιγίου, τεκτονικά ανυψωμένων θαλάσσιων αναβαθμίδων, και παλαιοσεισμολογική έρευνα στο ρήγμα των Σελιανίτικων.

Επιστημονικές δημοσιεύσεις από το πρόγραμμα αυτό: Δ6

6. «Παλαιογεωγραφική εξέλιξη της περιοχής του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου Σχοινιά (πεδιάδα Μαραθώνα) από το μέσο Ολόκαινο έως σήμερα», με χρηματοδότη το ΥΠΕΧΩΔΕ – Επιτροπή 2004, ανάδοχος Β. Περλέρος, ειδ. επιστ. σύμβ. Λεκτ. Κ. Παυλόπουλος [2001, συμμετοχή ως εκπαιδευόμενος]. Αντικείμενο: Γεωμορφολογική και γεωτρητική μελέτη στην περιοχή του Μεγάλου Έλους του Μαραθώνα για τον καθορισμό της παλαιο-γεωγραφικής εξέλιξης του κατά το Ανώτ. Ολόκαινο

Επιστημονικές δημοσιεύσεις από το πρόγραμμα αυτό: Δ7 , Ε6, Ε7

5. CORSEISan integrated study of seismic hazard assessment in the Area of Aigion, Gulf of Corinth”, E.U. project EVG1-CT1999-00002, με χρηματοδότη την Ε.Ε., ανάδοχο το Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Workpackage 8), και επιστ. υπευθ. την Dott. D. Pantosti [Συμμετοχή το 2001, ώς εκπαιδευόμενος υπ. διδ.]. Αντικείμενο: Γεωμορφολογική και παλαιοσεισμολογική έρευνα των ενεργών ρηξιγενών ζωνών Αιγίου και Ελίκης (Β. Πελοπόννησος), και των ανυψωμένων θαλάσσιων αναβαθμίδων στα ανερχόμενα τεμάχη τους.

Επιστημονικές δημοσιεύσεις από το πρόγραμμα αυτό: Δ3, Δ4

4. «Περιβαλλοντικές μεταβολές των παράκτιων περιοχών της ΒΑ Ευβοίας», με χρηματοδότη το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ειδ. Λογ. Κονδ. Ερευνας), και επιστ. Υπευθ. τον Αναπλ. Καθ. Χ. Μαρουκιάν [1999-2000, συμμ. ως εκπαιδευόμενος]. Αντικείμενο: Γεωμορφολογική και γεωτρητική μελέτη σε παράκτια περιοχή της ΒΑ Ευβοίας (Αρχαία Κήρινθος) για τον καθορισμό παλαιο-περιβαλλοντικών αλλαγών κατά το Ανώτ. Ολόκαινο.

Επιστημονικές δημοσιεύσεις από το πρόγραμμα αυτό: Ε2

3. «FAU.S.T (Faults as Seismologists’ Tools)» (Ε.U. project ENV4-CT97-0528), με χρηματοδότη την Ε.Ε., ανάδοχο το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) και επιστ. υπευθ. τον Δρ. Γ. Σταυρακάκη [1998-2001, συμμετοχή ως εκπαιδευόμενος υπ. διδ.]. Αντικείμενο: (τμήμα του ευρύτερου προγράμματος) γεωμορφολογική και παλαιοσεισμολογική μελέτη του σεισμικού ρήγματος της Αταλάντης.

Επιστημονικές δημοσιεύσεις από το πρόγραμμα αυτό: Δ2, Δ5

2. «Μελέτη ενεργών ρηγμάτων του Ελληνικού χώρου», με χρηματοδότη τη ΓΓΕΤ (διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα στα πλαίσια του προγρ. επιστημονικής συνεργασίας Ελλάδας – Γαλλίας «ΠΛΑΤΩΝ»), ανάδοχο το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Εθν. Αστεροσκοπείο Αθηνών), με τη συνεργασία του Institute Physique du Globe (Paris), του Τομέα Γεωγραφίας-Κλιματολογίας του Τμ. Γεωλογίας του Πανεπ. Αθηνών και του California Institute of Technology, επιστ. υπευθ. τον Δρ. Δ. Παπαναστασίου [1996-1998, Συμμετοχή ως εκπαιδευόμενος υπ. διδ.]. Αντικείμενο: γεωμορφολογική (μορφοτεκτονική) και παλαιοσεισμολογική μελέτη του ενεργού ρήγματος της Σπάρτης (ανατολικές υπώρειες του ορ. Ταϋγετος).

1. «Σεισμολογική – Γεωμορφολογική Μελέτη του Μυστρά», με χρηματοδότη το Υπουργείο Πολιτισμού (Επιτροπή Αναστήλωσης Μνημείων Μυστρά), ανάδοχο το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Εθν. Αστεροσκοπείο Αθηνών), με τη συνεργασία του Τομέα Γεωγραφίας-Κλιματολογίας του Τμ. Γεωλογίας του Πανεπ. Αθηνών, επιστ υπευθ. τον Δρ. Δ. Παπαναστασίου [1996-1997, συμμετοχή ως εκπαιδευόμενος]. Αντικείμενο: Σειμολογική και γεωμορφολογική μελέτη του αρχαιολογικού χώρου του Μυστρά που διατρέχεται από το ενεργό ρήγμα των υπωρειών του Ταϋγέτου

Advertisements
%d bloggers like this: