2. Επιστημ. δραστηριότητα

Επιστημονική εμπειρία / επιστημονικά ενδιαφέροντα

Αποφοίτησα από το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπ. Αθηνών έχοντας ακολουθήσει την άτυπη κατεύθυνση “Γεωγραφία – Κλιματολογία” (επιτυχής παρακολούθηση όλων των μαθημάτων επιλογής του Τομέα «Γεωγραφίας – Κλιματολογίας»), με Διπλωματική Εργασία υπό την επίβλεψη του Επίκ. Καθ. κ. Χ. Μαρουκιάν με θέμα την παράκτια γεωμορφολογία και γεωμορφολογική ανάλυση στη χερσόνησο της Κυλλήνης (ΒΔ Πελοπόννησος) [με χρήση Η/Υ (GIS)]).

Έχοντας επιτύχει σε διαγωνισμό του ΙΚΥ για υποτροφία στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωμορφολογία», μου ανατέθηκε η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στον Τομέα «Γεωγραφίας – Κλιματολογίας» του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπ. Αθηνών, υπό την επίβλεψη τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής από τους κ. κ. Χ. Μαρουκιάν (Αναπλ. Καθηγητή, Επιβλέποντα), Γ. Λειβαδίτη (Ανάπλ. Καθηγητή) και Κ. Γάκη-Παπαναστασίου (Λέκτορα) με θέμα : “Γεωμορφολογική μελέτη της ευρύτερης περιοχής Αταλάντης Φθιώτιδος” . Η διατριβή μου αφορούσε τη γεωμορφολογία και γεωλογία τεταρτογενούς στην ευρύτερη περιοχή της σεισμικής ρηξιγενούς ζώνης της Αταλάντης, τα υδρογραφικά δίκτυα της περιοχής καθώς και την μελέτη των γεωμορφολογικών ιχνών των σεισμικών διαρρήξεων σε αυτήν (σεισμοί 1894).

Ενόσω εκπονούσα τη διδ. διατριβή μου, συμμετείχα παράλληλα σε έρευνες παράκτιας γεωμορφολογίας και στρωματογραφίας ολοκαινικών αποθέσεων, που αφορούσαν την παλαιογεωγραφική εξέλιξη παράκτιων περιοχών, αλλά και τις μεταβολές της σχετικής στάθμης θάλλασας υπό την επίδραση ένεργού τεκτονικής παραμόρφωσης (Κήρινθος Β. Ευβοίας, Σχοινιάς Μαραθώνα). Επίσης, δια της συμμετοχής μου (ως εκπαιδευόμενος) σε διεθνή και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου (υπευθ. Δρ. Δ. Παπαναστασίου) και του Istituto Nazionale di Geofisica (υπευθ. Dott. D. Pantosti) ήρθα σε επαφή με εφαρμογές της Γεωμορφολογίας και της Γεωλογίας Τεταρτογενούς στη μελέτη ενεργών ρηγμάτων και, στην αναγνώριση και χρονολόγηση μη καταγεγραμμένων σεισμικών γεγονότων σε ενεργά ρήγματα («παλαιοσεισμολογικές» έρευνες). Η παλαιοσεισμολογία δεν πρέπει να συγχέεται με τη σεισμολογία. Όπως αναφέρει ο McCalpin (1996, «Paleoseismology», Academic Press, 1η έκδοση, σελ. 6) στη “βίβλο” της παλαιοσεισμολογίας: “Paleoseismology is an interdisciplinary field of research. It borrows many concepts from seismology, structural geology, and tectonics. However, paleoseismic methodology and techniques are derived primarily from Quaternary geology and related disciplines, such as geomorphology, soil mechanics, sedimentology, archaeology, paleoecology, photogrammetry, radioisotope dating, or pedology (soil science). Most paleoseismic field studies require extensive training or experience in Quaternary geology, itself a highly interdisciplinary field. Thus, it should be no surprise that many significant advances in paleoseismology have been made by geomorphologists and other Quaternary specialists, working at the interface between tectonics and seismology. Paleoseismology is a particularly successful example of applied Quaternary Geology (Wallace, 1986)” .

Μετά τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, η μέχρι τώρα μετα-διδακτορική ερευνητική μου δραστηριότητα στο Istituto Nazionale di Geofisica (post-doctoral Research Fellow), το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου (μετακαλούμενος ερευνητής από το εξωτερικό, σε πρόγραμμα ENTER της ΓΓΕΤ) και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (εξωτ. συνεργάτης), αφορά κατ’ αρχήν εφαρμογές της Γεωμορφολογίας και της Γεωλογίας Τεταρτογενούς σε έρευνες πρόσφατης (ολοκαινικής και πλειστοκαινικής) παραμόρφωσης από σεισμικά ρήγματα και γενικότερα, εφαρμογές των παραπάνω σε έρευνες της νεοτεκτονικής παραμόρφωσης. Πιό συγκεκριμένα, αφορά εφαρμογές της Γεωμορφολογίας και της Γεωλογίας Τεταρτογενούς στην αναγνώριση και λεπτομερή χαρτογράφηση ενεργών ρηξιγενών ζωνών, στον προσδιορισμό των ρυθμών παραμόρφωσης από τέτοιες ζώνες (σε συνδυασμό με γεωχρονολογήσεις), και στην αναγνώριση και χρονολόγηση σεισμών κατά το Ολόκαινο (= «παλαιοσεισμολογία»). Στα στενά επιστημονικά μου ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται επίσης εφαρμογές της Γεωμορφολογίας και Γεωλογίας Τεταρτογενούς στη μελέτη της εξέλιξης του αναγλύφου και των υδρογραφικών δικτύων (η οποία σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας ελέγχεται καθοριστικά από τη νεοτεκτονική), στη μελέτη παλαιογεωγραφικής/παλαιοπεριβαλλοντικής εξέλιξης παράκτιων περιοχών, και σε γεωαρχαιολογικές και αρχαιογεωμορφολογικές έρευνες (ειδικά δε σε περιοχές ενεργής παραμόρφωσης).

Στη διπλωματική εργασία, τη διδακτορική διατριβή μου και σε όλες τις έρευνες στις οποίες έχω συμμετάσχει, έχω χρησιμοποιήσει εκτενώς Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) σαν εργαλείο ψηφιακής χαρτογραφίας, διαχείρισης και ανάλυσης χωρικών δεδομένων (γεωμορφολογικών και γεωλογικών). Σε ορισμένα από τα ερευνητικά προγράμματα στα οποία έχω συμμετάσχει, μεταξύ των καθηκόντων μου ήταν και η ανάπτυξη βάσεων γεωμορφολογικών και γεωλογικών δεδομένων σε ΓΣΠ, οι οποίες ήταν επίσημα παραδοτέα των προγραμμάτων αυτών (προγράμματα CORSEIS, RELIEF, 3HAZ, ENTEΡ).

Μέλος Επιστημονικών Εταιρειών – Επιμελητηρίων

 

  • Μέλος της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας (1999- )
  • Μέλος της Εuropean Geosciences Union (EGU) (2006 )
  • Μέλος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε)

Advertisements
%d bloggers like this: